กระทรวงสาธารณสุข

เอกสารการประชุม หมอพร้อม

การประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบข้อมูลการให้บริการวัคซีนโควิด 19  สำหรับสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 – 13.00 น.  ณ ห้องประชุม 4 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 4 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผ่านระบบ Cisco Webex Meeting

เอกสารการประชุม ดังนี้

1. วาระการประชุม

2. ภาพรวมหมอพร้อม V.5

3. Digital Health Pass

4. Digital Signature 

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.