กระทรวงสาธารณสุข

หมอพร้อม Digital ID


หมอพร้อม Digital ID

ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน บน แพลตฟอร์มหมอพร้อม

มี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. Download และ Run โปรแกรม  “WebSocketCIDReader ” สำหรับใช้อ่านบัตรประจำตัวประชาชน

2. Download และติดตั้งโปรแกรม MOHPromtEKYCSetup สำหรับใช้ยืนยันและพิสูจน์ตัวตน หมอพร้อม Digital ID
      –  ยกเลิก โปรแกรม “MOPHIDPRegister” 
      –  ยกเลิก โปรแกรม “MOHPromtEKYCSetup_4.65.11.10”
      –  ยกเลิก โปรแกรม “MOHPromtEKYCSetup_4.65.11.15” 
      –  ยกเลิก โปรแกรม “MOHPromtEKYCSetup_4.65.12.5” 

สื่อประชาสัมพันธ์

แนะนำหมอพร้อม Digital ID

การพิสูจน์และยืนยันตัวตน Digital ID สำหรับเจ้าหน้าที่

การพิสูจน์และยืนยันตัวตน Digital ID สำหรับประชาชน