กระทรวงสาธารณสุข

Digital Health Pass

EU-DCC และ Digital Health Pass​

สแกน EU-DCC,  QR code ตรวจสอบเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนของกลุ่มประเทศ EU และ Non EU ได้บนแอปพลิเคชันหมอพร้อม

EU Digital COVID Certificate

ประเทศที่รองรับการใช้งาน EU Digital COVID Certificate system

1. กลุ่มประเทศ EU 27 ประเทศ ได้แก่ Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Italy, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden

2. กลุ่มประเทศ Non-EU 51  ประเทศ ได้แก่ Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Benin, Brazil, Cabo Verde, Colombia, Ecuador, El Salvador, Faroe Islands, Georgia, Hong Kong, Israel, Iceland, Indonesia, Jordan, Republic of Korea, Kosovo*, Lebanon, Liechtenstein, Madagascar, Malaysia, Moldova, Monaco, Montenegro, Morocco, New Zealand, North Macedonia, Norway, Oman, Panama, Peru, Philippines, San Marino, Serbia, Seychelles, Singapore, Switzerland, Taiwan, Thailand, Tunisia, Togo, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom and the Crown Dependencies (Jersey, Guernsey and the Isle of Man), Uruguay, Vietnam, The Vatican Reference EU Digital COVID Certificate

แนะนำวิธีการใช้งาน EU Digital Certificate

ปัญหาคำถามที่พบบ่อย (ถาม-ตอบ)
Q1
ใครสามารถรับ EU DCC หรือ DHP ได้บ้าง และรับได้ที่ไหน      
A1  ประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จะได้รับเอกสารรับรองฯ ของ EU (EU DCC) กรณีต่อไปนี้ 1) ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 กับศูนย์ฉีดวัคซีนทุกแห่งในประเทศไทย 2) ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 กับหน่วยบริการที่เข้าร่วมระบบหมอพร้อม 3) ได้รับการวินิจฉัยโรคโควิด 19 กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมระบบหมอพร้อม,เอกสารรับรองฯ ของ EU (EU DCC) มีทั้งรูปแบบดิจิทัลและกระดาษ ดังนี้ 1) รูปแบบดิจิทัล: สามารถรับได้ที่ LINE OA และแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ในฟังก์ชัน Digital Health Pass ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด 19 และใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด 19 2) รูปแบบกระดาษ: ติดต่อขอรับกับศูนย์ฉีดวัคซีน หน่วยตรวจโควิด 19 หรือโรงพยาบาลที่เข้ารับบริการศึกษาวิธีการเข้าใช้งาน EU DCC ผ่านหมอพร้อม ได้ตามภาพต่อไปนี้ครับ

Q2  รายชื่อประเทศที่เข้าร่วม EU DCC
A2 ตรวจสอบได้ที่ EU DCC https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en#map

Q3 ประเทศไม่ได้เข้าร่วม EU DCC ต้องใช้เอกสารรับรองฯ อะไร ในการเดินทางเข้าประเทศ         
A3 ปัจจุบันมาตรฐานในการออกเอกสารรับรองเกี่ยวกับโควิด 19 มีหลายรูปแบบและแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ซึ่งระบบ EU DCC เป็นระบบที่มีการใช้งานมากที่สุดในโลก และเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ สำหรับผู้ที่ประสงค์เดินทางเข้าสู่ประเทศที่ไม่ได้เข้าร่วมระบบ EU DCC โปรดศึกษารูปแบบเอกสารรับรองฯ ที่ประเทศปลายทางกำหนด

Q4 QR Code EU DCC มีวันหมดอายุหรือไม่ หากหมดอายุแล้ว ต้องทำอย่างไร           
A4 QR Code บน EU DCC จะมีอายุที่ในการแสดงข้อมูล (Active) ดังนี้ 1) ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด 19 มีอายุ 90 วัน นับจากวันที่รับวัคซีนเข็มนั้นๆ 2) ข้อมูลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 มีอายุ 7 วัน นับจากวันที่มีการรายงานผลตรวจ 3) ข้อมูลประวัติหายป่วยจากโควิด 19 มีอายุ 180 วัน นับจากวันที่ถูกวินิจฉัยว่าป่วยด้วยโรคโควิด 19 หาก QR Code หมดอายุ แนะนำให้กด “Refresh” เพื่อให้ QR Code ใช้งาน (Active) ได้อีกครั้ง

Q5 QR Code EU DCC ไม่แสดง ต้องทำอย่างไร              
A5 QR Code ข้อมูลการฉีดวัคซีน ไม่แสดงในหมอพร้อม แนะนำดังนี้ครับ 1) หากชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษไม่แสดงบน Digital Health Pass > ติดต่อศูนย์ฉีดวัคซีนที่เข้ารับบริการ เพื่อขอเพิ่มข้อมูล “ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ” เมื่อศูนย์ฉีดวัคซีนเพิ่มข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว QR Code จะปรากฏในระบบอัตโนมัติครับ 2) กรณีชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษแสดงบน Digital Health Pass แล้ว แต่ QR Code ยังไม่แสดง > แจ้งปัญหาได้ที่ https://forms.gle/LsFCmqDaGADXMfkD6 กรณีที่เพิ่งฉีดวัคซีนมา แล้วมีข้อมูลการฉีดแล้ว แต่ QR Code ยังไม่แสดง แนะนำให้ท่านรอให้ระบบสร้าง QR Code ให้ภายใน 24 ชม. ครับ หากเกิน 24 ชม. สามารถแจ้งปัญหามาที่ https://forms.gle/LsFCmqDaGADXMfkD6

Q6 แอปพลิเคชันสำหรับสแกน QR Code EU DCC          
A6 การตรวจสอบ QR Code ของ EU DCC ต้องใช้แอปพลิเคชันเฉพาะที่ถูกพัฒนาตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปเท่านั้น โดยท่านสามารถใช้งานเมนู “EU DCC Scanner” บนหมอพร้อม เพื่อสแกน QR Code ได้ และหลายประเทศที่เข้าร่วมระบบ EU DCC ได้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับตรวจสอบ QR Code อาทิ สวิตเซอร์แลนด์ (แอป COVID Certificate) ลักเซมเบิร์ก (แอป COVID Certificate Check) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ครับ

Q7 มี EU DCC แล้ว ต้องกักตัวหรือตรวจโควิด ก่อนเข้าประเทศหรือไม่           
A7 หากได้รับ EU DCC แล้ว ยังต้องกักตัวหรือตรวจโควิด ก่อนเข้าประเทศหรือไม่ รายละเอียดหรือเงื่อนไขในการเดินทางเข้าประเทศต่างๆ จะมีความแตกต่างและเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ครับ หากประชาชนประสงค์เดินทางเข้าสู่ประเทศใดๆ หมอพร้อมแนะนำตรวจสอบเงื่อนไขดังกล่าวทุกครั้งครับ

Q8 ข้อมูลบน DHP และ EU DCC ผิด แก้ไขได้อย่างไร     
A8 หากข้อมูลบน EU DCC และ DHP ผิดหรือต้องการเพิ่มข้อมูล หมอพร้อมแนะนำวิธีแก้ไขดังนี้ครับ 1. ข้อมูลส่วนตัวที่เป็น “ชื่อนามสกุลภาษาไทย เลขประจำตัวประชาชน อายุ สัญชาติ” ติดต่อแก้ไขที่หน่วยบริการที่ฉีดวัคซีน 2. ข้อมูลส่วนตัวที่เป็น “ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษ และ หมายเลขหนังสือเดินทาง 2.1 คนไทยที่มีหนังสือเดินทาง > ติดต่อสถานที่ให้บริการจัดทำหนังสือเดินทาง 2.2 คนไทยที่ไม่มีหนังสือเดินทางและชาวต่างชาติ > ติดต่อหน่วยบริการที่ฉีดวัคซีน 3. ข้อมูลการฉีดวัคซีน/การตรวจโควิด/ประวัติการรักษาโควิด > ติดต่อแก้ไขที่หน่วยบริการ/สถานพยาบาลที่ท่านเข้ารับบริการครับ

Q9 ใบรับรองสุขภาพดิจิทัล 
A9 ใบรับรองสุขภาพดิจิทัล คือ ใบรับรองแพทย์และใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) กำกับ แทนการลงลายมือชื่อด้วยปากกา และสามารถสแกน QR Code บนใบรับรองฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ สามารถใช้ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามกฎหมาย,คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวใบรับรองสุขภาพดิจิทัล

Q10 ใบรับรองสุขภาพดิจิทัลบนหมอพร้อม มีอะไรบ้าง     
A10 สามารถตรวจสอบข้อมูลใบรับรองสุขภาพดิจิทัลบน “แอปพลิเคชันหมอพร้อม”