กระทรวงสาธารณสุข

หมอพร้อม PHR

หมอพร้อม PHR

ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล บน แพลตฟอร์มหมอพร้อม

  1. ขอเชิญประชุมพัฒนาระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Personal Health Record : PHR) ของระบบหมอพร้อมสำหรับผู้พัฒนาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล (08-07-65)
  2. แจ้งการจัดทำโครงสร้างชุดข้อมูลระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล ( Personal Health Record: PHR) ระบบหมอพร้อม (01-08-65)
  3. ขอแจ้งเลื่อนประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพิสูจน์และยืนยันตัวตนระบบหมอร้อม (09-09-65)
  4. การส่งข้อมูลเข้าระบบ หมอพร้อม PHR (27-09-65)
  5. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมขี้แจงการดำเนินงานดิจิทัสไอดีเพื่อการเบิกจ่ายค่าบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2565 (19-10-65)

  6. การประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อลดภาระหน่วยบริการในการบันทึกข้อมูลประกอบการเบิกจ่ายค่าบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (02-11-65)
  1. ขั้นตอนการใช้งานเมนู PHR  บน หมอพร้อม Station สามารถติดต่อได้ที่ เว็บไซต์หมอพร้อมสเตชัน mohpromtstation.moph.go.th
  2. การใช้งาน API PHR สำหรับนักพัฒนา แจ้งความประสงค์  ขอสิทธิการใช้งานได้ที่  Admin สสจ. ทุกจังหวัด