กระทรวงสาธารณสุข

หมอพร้อม PHR

หมอพร้อม PHR

ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล บน แพลตฟอร์มหมอพร้อม

 1. ขอเชิญประชุมพัฒนาระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Personal Health Record : PHR) ของระบบหมอพร้อมสำหรับผู้พัฒนาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล (08-07-65)
 2. แจ้งการจัดทำโครงสร้างชุดข้อมูลระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล ( Personal Health Record: PHR) ระบบหมอพร้อม (01-08-65)
 3. ขอแจ้งเลื่อนประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพิสูจน์และยืนยันตัวตนระบบหมอร้อม (09-09-65)
 4. การส่งข้อมูลเข้าระบบ หมอพร้อม PHR (27-09-65)
 5. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมขี้แจงการดำเนินงานดิจิทัสไอดีเพื่อการเบิกจ่ายค่าบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2565 (19-10-65)

 6. การประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อลดภาระหน่วยบริการในการบันทึกข้อมูลประกอบการเบิกจ่ายค่าบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (02-11-65)
 1. ขั้นตอนการใช้งานเมนู PHR บน หมอพร้อม Station
 2. ขั้นตอนการใช้งาน API PHR สำหรับนักพัฒนา แจ้งความประสงค์ รายละเอียด ดังนี้
  2.1  แจ้งชื่อ-สกุล และ ตำแหน่ง
  2.2  ชื่อรหัส 5 หลักหน่วยบริการ, ชื่อหน่วยบริการ, อำเภอและจังหวัดของหน่วยบริการ
  2.3  จุดประสงค์/เหตุผล
  2.4  ส่งเมลล์ มาที่ [email protected]