กระทรวงสาธารณสุข

MOPH Claim

 

แนะนำหมอพร้อม Digital ID

การพิสูจน์และยืนยันตัวตน Digital ID สำหรับเจ้าหน้าที่

การพิสูจน์และยืนยันตัวตน Digital ID สำหรับประชาชน