กระทรวงสาธารณสุข

หมอพร้อม Home Isolation

หมอพร้อม Home Isolation

คลิกนิก ที่ตั้งอยู่ใน ส่วนภูมิภาคและปริมณฑล

คลิกนิก ที่ตั้งอยู่ใน จังหวัด กรุงเทพมหานคร

เอกสารแนบ หลักฐานประกอบคำขอใช้บริการฯ

1.    สำเนาใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล (1 ฉบับ)
2.    สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ (1 ฉบับ)
3.    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้รับใบอนุญาต และ ข้อมูลผู้ขอใช้งาน(เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหลัก/ร่วม) (อย่างละ 1 ฉบับ ทุกคน)
4.    สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ ผู้รับใบอนุญาต และ ข้อมูลผู้ขอใช้งาน(เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหลัก/ร่วม) (อย่างละ 1 ฉบับ ทุกคน)
5.    สำเนาวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติบัตร หรือหนังสือรับรอง(กรณีคลินิกเฉพาะทาง) (1 ฉบับ)

**คลินิก จำเป็นต้อง ระบุ รหัสหน่วยบริการ 5 หลัก ในแบบฟอร์ม

**คลินิก จำเป็นต้อง ระบุ ผู้ขอใช้งาน(หลัก/ร่วม) (ทุกคน) เฉพาะผู้ที่มีเลขประกอบวิชาชีพ เท่านั้น

** ผู้ขอสมัครใช้งาน (ทุกคน) จำเป็นต้องติดตั้งแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อรอรับ Activate Code ล่วงหน้า มิเช่นนั้นจะไม่สามารถยืนยันตัวตนได้

แนวทางการดำเนินการหมอพร้อม Home Isolation  สำหรับคลินิก (เท่านั้น)

เงื่อนไข การขอสมัครใช้บริการหมอพร้อม Home Isolation  สำหรับคลินิก (เท่านั้น)

  1. กรณี คลินิก มีรหัสหน่วยบริการ 5 หลัก ของ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.สธ. และมีบัญชีผู้ใช้งาน(User account) MOPH IC เรียบร้อยแล้ว

   1.1 สามารถขอเพิ่มสิทธิการใช้งานระบบหมอพร้อม Home Isolation ได้ที่สสจ. ในจังหวัดตามที่ตั้งคลินิก

B. กรณี คลินิก มีรหัสหน่วยบริการ 5 หลัก ของ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.สธ. แต่ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งาน(User account) MOPH IC

   2.1 ขอสมัครใช้บริการระบบหมอพร้อม Home Isolation   ดังนี้

a. กรณี คลินิกมีที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคและปริมณฑล ให้ยื่นแบบฟอร์มคำขอใช้บริการ และดำเนินตามเงื่อนไข ส่งไปยัง สสจ. ตามจังหวัดตามที่ตั้งคลินิก

b. กรณี คลินิกมีที่ตั้งอยู่ใน จังหวัดกรุงเทพเทพมหานคร ให้ยื่นแบบฟอร์มคำขอใช้บริการ และดำเนินตามเงื่อนไข ส่งไปยัง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.สธ.

C. กรณี คลินิก ไม่มีรหัสหน่วยบริการ 5 หลัก ของ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.สธ.

   3.1 ให้ดำเนินขอออกรหัสหน่วยบริการ 5 หลักได้ที่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.สธ. ตามลิงค์ http://203.157.10.8/hcode_2020/index.html  ให้เรียบร้อย ก่อน ดำเนินการในข้อ 3.2

   3.2 ขอสมัครใช้บริการระบบหมอพร้อม Home Isolation   ดังนี้

     1. กรณี คลินิกมีที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคและปริมณฑล ให้ยื่นแบบฟอร์มคำขอใช้บริการ และดำเนินตามเงื่อนไข ส่งไปยัง สสจ. ตามจังหวัดตามที่ตั้งคลินิก
     2. กรณี คลินิกมีที่ตั้งอยู่ใน จังหวัดกรุงเทพเทพมหานคร ให้ยื่นแบบฟอร์มคำขอใช้บริการ และดำเนินตามเงื่อนไข ส่งไปยัง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.สธ.

เอกสารคู่มือ และ แบบฟอร์มคำขอ https://mohpromt.moph.go.th/mpc/mp-hi/

ดังนี้

 1. ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับจากคลินิกให้ถูกต้อง และเก็บเป็นหลักฐานเพื่อใช้ตรวจสอบในภายหลัง
 2. เข้าระบบ MOPH Account Center เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งาน โดยค้นหารหัสหน่วยบริการ 5 หลัก (หากไม่พบข้อมูลให้ติดต่อ Admin หมอพร้อม ส่วนกลางเพื่อตรวจสอบ)
 3. กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องตามแบบคำขอใช้บริการฯ พร้อม Activate***
 4. กำหนดสิทธิ Role ระดับหน่วยงาน มีดังนี้

4.1  Admin : ผู้ดูแลรหัส Login MOPH Account Center : MOPH_ACCOUNT_CENTER_ADMIN (หลัก 1 คน)

4.2  Admin : ผู้ดูแลระบบ Home Isolation ประจําหน่วยงาน [MOPH_HOME ISOLATION ADMIN] (หลัก 1 คน) 

4.3  User :  เข้าใช้งานระบบ Home Isolation [MOPH_HOME_ISOLATION]

   5. แจ้งผลกลับไปยังผู้ขอสมัครใช้งาน

 

***วิธีการ Activate Account กรณี คลินิกที่เข้าร่วมระบบ หมอพร้อม Home Isolation

 1 Admin สสจ./ส่วนกลาง แจ้งให้ผู้ขอสมัครใช้งาน Account ติดตั้ง แอปพลิเคชันหมอพร้อมก่อนที่ Admin สสจ./ส่วนกลาง กดส่งรหัส Activate Code  ไปยังแอปพลิเคชันผู้ขอมัครใช้งาน เนื่องจากเป็นการส่งรหัสเพียงครั้งเดียวมิเช่นนั้นจะไม่ได้รับข้อความในกล่องข้อความของแอปพลิเคชันหมอพร้อม

2. ให้ผู้สมัครใช้งาน ตรวจสอบรหัส Activate Code ในแอปพลิเคชันหมอพร้อม และแจ้งกลับมายังสสจ./ส่วนกลาง เพื่อ Activate Account

3. สสจ./ส่วนกลาง ตรวจสอบข้อมูล User Account และ กดยืนยันรหัส Activate Code ตามที่ได้รับสำเร็จ