กระทรวงสาธารณสุข

เกี่ยวกับ

“หมอพร้อม”

แพลตฟอร์มระบบบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 เพื่อทุกคนบนแผ่นดินไทย

กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาแชทบอท เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับประชาชน ผ่าน LINE Official Account  ชื่อ Ministry of Public Health Connect :MOPH Connect เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 บริการ 6 เมนูหลักประกอบด้วย การค้นหาที่ตั้งโรงพยาบาลรัฐ เอกชน คลินิก และร้านขายยา ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลด้วยตัวเอง จองคิวล่วงหน้าก่อนไปโรงพยาบาล โทรฉุกเฉิน 1669 และส่งพิกัดแจ้งเหตุ บริจาคเงินให้โรงพยาบาลแล้วได้ลดภาษี 2 เท่า บริจาคดวงตาให้สภากาชาดไทย และรอบรู้เรื่องยาและความรู้สุขภาพ โดยมีผู้ใช้งานเดิมอยู่บนแพลตฟอร์มนี้แล้วเกือบ 4 แสนคน ในสถานการณ์การแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ตั้งแต่ปลายปี 2563 จึงได้มีการขับเคลื่อนและพัฒนาแพลตฟอร์ม “หมอพร้อม” เพื่อให้เป็นระบบฐานข้อมูลกลาง ในการบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวัคซีนโควิด 19 ทั้งระบบ และมีการ Rebranding MOPH Connect ใหม่เป็นชื่อ “หมอพร้อม” เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการใช้งานในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว

          “หมอพร้อม” เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ถูกพัฒนามาเป็นเครื่องมือในการติดตามอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีน และเปิดจองคิวเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง จากนั้นเป็นต้นมา
“หมอพร้อม” ก็ถูกนำมาใช้ในการเปิดจองคิวเข้ารับบริการฉีดวัคซีนของกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และประชาชนทั่วไป ตามมติที่ประชุมของ ศบค. เพื่อลดความแออัดในการเข้ารับบริการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา และเริ่ม
ฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่ม ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 และ
ได้เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้เข้าถึงหมอพร้อมได้มากยิ่งขึ้น กระทรวงสาธารณสุข จึงได้พัฒนา หมอพร้อม Application ขึ้นมาอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อที่ใช้ในการออกใบรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 สำหรับ
ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์