กระทรวงสาธารณสุข

หมอพร้อม Statistics2

สถิติ รายงานข้อมูลการให้บริการ
บน แพลตฟอร์ม หมอพร้อม

การให้บริการวัคซีน COVID 19

[embedpress]https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjZkNDM3M2EtOTU4My00NzdhLWE1NWQtMzdhMTA4YjQwM2IzIiwidCI6ImI3NmEyM2QzLThjZGYtNDNjMC1hNTNiLTYwYmNkMjM3OTg5NSIsImMiOjEwfQ%3D%3D[/embedpress]

ใบรับรองแพทย์ดิจัทัล

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมระบบออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัล