หมอพร้อม Statistics

สถิติ รายงานข้อมูลการให้บริการ บน แพลตฟอร์ม หมอพร้อม

การให้บริการวัคซีน COVID 19

ใบรับรองแพทย์ดิจัทัล

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมระบบออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัล