MOPH Certificate

ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งาน Digital Signature ผ่าน ระบบหมอพร้อม Station

* สำหรับผู้ใช้งานใหม่ ต้องลงทะเบียนในระบบหมอพร้อม Station ก่อน *

1.กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มใบสมัคร Digital Signature ในหน้าจอให้ครบถ้วน

2.ตรวจสอบข้อมูล และกดบันทึก หน้าจอจะแสดงสถานะการสมัครขอใช้ Digital Signature โดยจะแสดงชื่อผู้มีสิทธิ์ลงนาม และสถานะ “ส่งขอ CA”

3.รอ admin ตรวจสอบและอนุมัติ ตรวจสอบสถานะการสมัครขอใช้ Digital Signature ที่เมนู Digital Signature / ใบสมัคร Digital Signature  หน้าจอจะแสดงสถานะการสมัครขอใช้ Digital Signature  โดยจะแสดงชื่อผู้มีสิทธิ์ลงนาม และสถานะ “อนุมัติ”

4.หลังได้รับการอนุมัติใช้ Digital Signature ให้ผู้ใช้งานเข้าตรวจสอบ ที่ข้อมูล “โปรไฟล์” และ “ข้อมูลทั่วไป” ระบบจะแสดงข้อมูล Service ID, Service Secret และ วันที่หมดอายุ CA

5.ท่านสามารถใช้ Digital Signature ที่ได้รับการอนุมัติในการออกใบรับรองสุขภาพดิจิทัลผ่าน ระบบหมอพร้อม Station ได้เลย

*ท่านสามารถศึกษาข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการใช้งานระบบ MOPH Certificate 

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมออกเอกสารใบรับรองแพทย์ดิจิทัล