กระทรวงสาธารณสุข

MOPH Certificate

MOPH Certificate

ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งาน Digital Signature ผ่าน ระบบหมอพร้อม Station

* สำหรับผู้ใช้งานใหม่ ต้องลงทะเบียนในระบบหมอพร้อม Station ก่อน *

1.กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มใบสมัคร Digital Signature ในหน้าจอให้ครบถ้วน

2.ตรวจสอบข้อมูล และกดบันทึก หน้าจอจะแสดงสถานะการสมัครขอใช้ Digital Signature โดยจะแสดงชื่อผู้มีสิทธิ์ลงนาม และสถานะ “ส่งขอ CA”

3.รอ admin ตรวจสอบและอนุมัติ ตรวจสอบสถานะการสมัครขอใช้ Digital Signature ที่เมนู Digital Signature / ใบสมัคร Digital Signature  หน้าจอจะแสดงสถานะการสมัครขอใช้ Digital Signature  โดยจะแสดงชื่อผู้มีสิทธิ์ลงนาม และสถานะ “อนุมัติ”

4.หลังได้รับการอนุมัติใช้ Digital Signature ให้ผู้ใช้งานเข้าตรวจสอบ ที่ข้อมูล “โปรไฟล์” และ “ข้อมูลทั่วไป” ระบบจะแสดงข้อมูล Service ID, Service Secret และ วันที่หมดอายุ CA

5.ท่านสามารถใช้ Digital Signature ที่ได้รับการอนุมัติในการออกใบรับรองสุขภาพดิจิทัลผ่าน ระบบหมอพร้อม Station ได้เลย

*ท่านสามารถศึกษาข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการใช้งานระบบ MOPH Certificate 

ปัญหาคำถามที่พบบ่อย (ถาม-ตอบ)
Q1
ใบรับรองแพทย์ดิจิทัลคืออะไร
A1 ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล คือ ใบรับรองแพทย์ที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
(Digital Signature) กำกับ แทนการลงลายมือชื่อด้วยปากกา และสามารถสแกน QR Code บนใบรับรองฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ สามารถใช้ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามกฎหมาย

Q2 สามารถขอใบรับรองแพทย์ดิจิทัลได้ที่ไหนบ้าง
A2 ประชาชนสามารถขอใบรับรองแพทย์ดิจิทัลกับหน่วยบริการที่เข้าร่วมระบบหมอพร้อม โดยตรวจสอบรายชื่อ
หน่วยบริการได้ที่ https://mohpromt.moph.go.th/mpc/mophcertificate/ (หรือสแกน QR Code ด้านล่าง) เมื่อหน่วยบริการออกใบรับรองฯ ให้แล้ว สามารถรับใบรับรองแพทย์ดิจิทัลผ่านหมอพร้อม ได้ทั้ง LINE Official Account และ Application

Q3 ดาวน์โหลดไฟล์หรือพิมพ์ (print) ใบรับรองแพทย์ดิจิทัลอย่างไร
A3 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF หรือพิมพ์ (print) ใบรับรองแพทย์ดิจิทัลได้ โดยการใช้งานผ่าน “หมอพร้อม”
LINE Official Account (iOS และ Android) และ Application (Android เท่านั้น)

Q4 ขอใบรับรองแพทย์ดิจิทัลกับหน่วยบริการที่เข้าร่วมหมอพร้อมมีค่าใช้จ่ายหรือไม่
A4 ค่าบริการในการตรวจหรือให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเพื่อออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัล เป็นไปตามนโยบายหรือข้อกำหนดของแต่ละหน่วยบริการ ประชาชนโปรดตรวจสอบรายละเอียดค่าบริการก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

Q5 หากต้องการขอใบรับรองแพทย์แบบกระดาษกับหน่วยงานที่เข้าร่วมหมอพร้อม สามารถทำได้หรือไม่
A5 สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมระบบออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัลผ่านหมอพร้อม ประชาชนสามารถขอรับใบรับรองแพทย์
ในรูปแบบกระดาษได้ด้วยเช่นกัน โดยแจ้งกับหน่วยบริการโดยตรง และค่าธรรมเนียมในการขอเป็นไปตามนโยบายหรือข้อกำหนดของแต่ละหน่วยบริการ

Q6 นำใบรับรองแพทย์ดิจิทัลบนหมอพร้อมไปใช้ทำอะไรได้บ้าง
A6 ใบรับรองแพทย์ดิจิทัลบนหมอพร้อมเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ได้ตามกฎหมาย อาทิ ใช้ประกอบการสมัครงาน ลาป่วย หรือการดำเนินการต่าง ๆ ในหน่วยงานที่รองรับการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

Q7 สำหรับโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการสุขภาพ ที่ต้องการเข้าร่วมระบบออกใบรับรองแพทย์ ต้องทำอย่างไรบ้าง
A7 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดหา licenses สำหรับสร้างใบรับรองแพทย์ดิจิทัลให้กับโรงพยาบาลรัฐทุกสังกัดทั่วประเทศ พร้อมพัฒนาระบบรองรับการเชื่อมต่อการออกเอกสารฯ ผ่านระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน
อีกทั้งได้จัดเตรียม Web-based กลาง เพื่อรองรับการใช้งานสำหรับโรงพยาบาล คลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม
และคลินิกเทคนิคการแพทย์ ด้วย หน่วยบริการที่สนใจเข้าร่วมสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://mohpromt.moph.go.th/
mpc/mophcertificate/

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมออกเอกสารใบรับรองแพทย์ดิจิทัล

Generated by wpDataTables